AlesiaKan / Shutterstock.com

FIRST Lego League

Le 'FIRST Lego League Challenge', axé sur la compétition collégiale, invite des équipes de maximum 10 élèves âgés entre 9 et 16 ans à se pencher sur une question de recherche et à travailler de manière orientée vers une solution. Grâce au 'FIRST Lego League Challenge', les élèves développent non seulement leurs compétences STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics), mais aussi leur pensée critique et logique en construisant un robot avec lequel ils participent à un 'Robot Game' passionnant.

Chaque année, la FIRST Lego League publie un nouveau défi basé sur un thème scientifique. Davantage d'informations sont disponibles sous ce lien.

Au début de chaque année scolaire, les apprenants commencent leur travail de recherche. Après une qualification nationale suivie d'une finale, les trois à cinq meilleures équipes luxembourgeoises se rendent en Belgique pour affronter les 20 meilleures équipes belges.

La journée de compétition se compose de deux parties principales : d'une part le 'Robot Game' et d'autre part l''Innovation Project'.

 • Robot Game

Pendant la phase de préparation qui commence officiellement en octobre dans les écoles, chaque équipe doit concevoir et construire un robot conformément aux exigences du jeu. Le jour de la compétition, les équipes s'affrontent dans trois matchs de deux minutes et demie chacun lors du 'Robot Game'. La mission du robot consiste à résoudre le plus grand nombre possible de tâches de manière autonome sur le terrain de jeu et de marquer le plus de points possibles.

 • Innovation Project

Dans le cadre de l''Innovation Project', les participants mènent des recherches sur un sujet de leur domaine d'intérêt. Dans le contexte du thème scientifique annuel, les élèves formulent une question de recherche, consultent diverses sources et experts, et préparent une présentation attrayante pour présenter les résultats de leur 'Innovation Project' à un jury.

 

FIRST Lego League

La FIRST Lego League a été lancée en 2001 grâce à un partenariat entre FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) et LEGO Education. Chaque année la FIRST Lego League organise 3.700 événements dans 110 pays avec plus de 679.000 participants. 

Au Luxembourg, le SCRIPT organise ce concours en collaboration avec la Voka belge (Flanders' Chamber of Commerce and Industry).

La FIRST Lego League se déroule dans le cadre de la 'Semaine de la robotique'. Vous trouverez ici de plus amples informations sur l'événement et le programme-cadre.

Vous travaillez avec des enfants et des adolescents et souhaitez devenir chef d’équipe ? Vous pouvez alors vous préinscrire ici avec votre équipe pour la prochaine saison 2024-2025.

Contact : fll@script.lu

 

 

English version

The 'FIRST Lego League Challenge' is a friendly competition in which teams of up to 10 students aged 9-16 are challenged to find a solution to a research question. The event allows students to develop not only their STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) skills, but also their critical and logical thinking skills as they build a robot for an exciting game.

FIRST Lego League releases a new science-themed challenge each year. For more information, click here.

At the beginning of the school year, students work on their preparation. After a national qualifying round and a final, the top three to five teams from Luxembourg travel to Belgium to compete against the top 20 Belgian teams.

The competition day consists of two main parts, the 'Robot Game' and the 'Innovation Project'.

 • Robot Game

During the preparation phase, which officially starts in October, each team has to design and build a robot according to the requirements of the game. On the day of the competition, the teams compete in the 'Robot Game' in three two-and-a-half minute matches. The robot's mission on the field is to score points by solving as many tasks as possible autonomously.

 • Innovation Project

The 'Innovation Project' requires students to research a topic in their field of interest. Based on the year's science theme, students formulate a research question, consult various sources and experts, and present the results of their 'Innovation Project' to a panel of judges.

 

FIRST Lego League

Launched in 2001, FIRST Lego League is a collaboration between FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) and LEGO Education. Every year, FIRST Lego League organises 3,700 events in 110 countries with more than 679,000 participants.

In Luxembourg, the competition is organised by SCRIPT in cooperation with the Belgian Voka (Flemish Chamber of Commerce and Industry).

The FIRST Lego League is part of the 'Robotics Week'. Find out more about the event here.

Are you a teacher or youth worker working with children and young people and would you like to become a team coach? You can pre-register your team for the 2024-2025 season here.

Contact: fll@script.lu

 

Lëtzebuergesch Versioun

Am Mëttelpunkt vun der FIRST Lego League Challenge steet d’kollegial Konkurrenz, wou Gruppe vu maximal 10 Schülerinnen a Schüler tëschent 9 a 16 Joer sech mat Fuerschen, Problemléisen, Programmatioun an Technik beschäftegen, andeems si ee Lego-Roboter programméieren, dee Missioune vun engem Robot Game bewältege soll. 

D’FIRST Lego League verëffentlecht all Joer eng nei Challenge, déi sech op ee wëssenschaftlecht Thema baséiert. Duerch d’FIRST Lego League Challenge kënnen d’Schülerinnen a Schüler net nëmmen hir STEAM-Fäegkeeten (science, technology, engineering, arts and mathematics) entwéckelen, mee och kritescht a logescht Denken uwenden, fir als Grupp ee Roboter ze bauen an un engem spannenden, missiounsbaséierte 'Robot Game' deelzehuelen. Méi Informatioune ginn et ënnert dësem Link.

D’Schülerinnen a Schüler fänken am Ufank vum Schouljoer un, um Projet ze schaffen an no enger nationaler Qualifikatioun mat uschléissend grousser Finall ginn déi éischt dräi bis fënnef lëtzebuerger Teams an d’Belsch an trieden do géint déi 20 bescht belsch Equippen un. 

Den Dag vun der Competitioun besteet fir all Equipe aus zwee wesentlechen Deeler. Dat ass zum engen de 'Robot Game' an zum aneren d’Presentatioun vum individuellen 'Innovation Project'.

 • Robot Game

Wärend der Virbereedungsphas an de Schoulen, déi offiziell am Oktober ugeet, muss all Equipe ee Roboter no de Virschrëfte vum Spill entspriechend designen a bauen. Uschléissend kënnen all d’Kanner hir Programméierfäegkeeten entwéckelen, wärenddeems si mat hirem Roboter um Spillfeld probéieren, déi eenzel Missiounen ze erleedegen. Um Dag vum Concours bestreit all Equipe beim 'Robot Game' dräi Matcher vun allkéiers zwou an enger hallwer Minutt, fir sou vill Missiounen ewéi méiglech ze meeschteren a Punkten ze erspillen.

 • Innovation Project

Beim 'Innovation Project' fuerschen d’Kanner zu engem Theema aus hirem Interessegebidd, formuléieren eng Fuerschungsfro, consultéiere verschidde Sourcen an Experten a bereeden eng uspriechend Präsentatioun vir, fir d’Resultater vun hirem 'Innovation Project' engem Jury virzestellen.

 

FIRST Lego League

D’FIRST Lego League gouf duerch eng Partnerschaft tëschent FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) a LEGO Education am Joer 2001 gegrënnt. 3.700 Evenementer, un deenen 110 Länner a méi wéi 679.000 Participanten deelhuelen, ginn all Joer vun der FIRST Lego League initiéiert. 

Fir Lëtzebuerg organiséiert de SCRIPT a Kollaboratioun mat der Voka (Flanders' Chamber of Commerce and Industry) aus der Belsch dës Competitioun.

Well d’FIRST Lego League dëst Joer am Kader vun der 'Robotikwoch' stattfënnt, fannt Dir hei de Link fir weider Informatiounen.

Dir schafft mat Kanner a Jugendlechen a wëllt Coach vun engem Team ginn, dann ass de Link fir d’Présinscriptioun vun der Saison 2024-2025 fir Iech vläicht interessant.

Kontakt: fll@script.lu

  Contact

  • 33, Rives de Clausen
   L-2165 Luxembourg
   Luxembourg
  • T. (+352) 247-85187
   Helpline : 8002 9090
   secretariat@script.lu
  • Contact presse: Myriam Bamberg
   T. (+352) 247-85252
   press@men.lu