Ronn 350 Kanner fir de Musical Kwela Kwela am Asaz

Den 22. Mee 2019 huet d’Märeler Grondschoul am Stater Conservatoire de grousse Musical Kwela Kwela zum Thema Afrika opgefouert. An zwou Séancë ware méi wéi 600 Leit am Sall present, fir de ronn 350 Kanner op der Bühn nozekucken.

Vu Précoce bis zum Cycle 4.2. huet d’Schoul iwwert d’ganz Joer un dësem Projet geschafft. Am Kader vun hirem Plan de développement de l’établissement scolaire (PDS), deen Theme wéi Frëndschaft, Zesummenhalen a Gemeinschaft kombinéiert, gouf d’ganz Joer als Equipp – Enseignanten, Schüler an Eltere – zesumme virbereet. Sief et duerch Verkafe vu Kuch fir e klenge Budget opzebauen, sief et duerch d’Bitze vun de flotte Costumer, sief et duerch d’Baue vun de Requisiten oder sief et duerch déi sëlleche Stonnen Üben a Virbereeden.

De SCRIPT huet mat senger mimamu-Equipp gäre bei dësem flotte Projet matgehollef. Duerch d’Arrangéiere vun de Museksstécker an d’Texte vun de Lidder gouf eng Basis gesat, fir dëse Musical unzegoen. Donieft huet e SCRIPT-Mataarbechter de Prozess vun de Prouwen awer och matbegleet an huet als Chef d’orchestre op der Bühn mat de ville Kanner dëse Projet presentéiert.